Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, określającym warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Apartamentu Niezapominajka.

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja apartamentu, która jest utrzymywana przez 24h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 30% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h rezerwacja będzie anulowana.

 2. Wpłata zaliczki w wysokości 30% jest równoznaczna z zapoznaniem i akceptacją warunków regulaminu. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku zmian terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu przez Państwa, czy innych przyczyn niezależnych od właściciela. Pozostałą kwotę w wysokości 70% należy wpłacić gotówką osobie odpowiedzialnej przy odbiorze kluczy do apartamentu z chwilą przyjazdu.

 3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku). Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu (ewentualnie przypadające mu jedno miejsce postojowe na ogrodzonej posesji). 

 4. Klient po zawarciu umowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji rezerwacji oraz obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 5. W dniu przyjazdu Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet gdy z przyczyn niezależnych od Właściciela pobyt lub przyjazd zostanie skrócony czy też opóźniony. Kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

 6. Doba w apartamencie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu, a zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje wyłącznie w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

 7. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie zaraz po przyjeździe, lecz przed wprowadzeniem się po tzw. odbiorze apartamentu (sprawdzenie mebli, okien i innych urządzeń znajdujących się w apartamencie). Brak uwag ze strony Klienta jest równoznaczne z pozytywnym odbiorem co potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

 8. W przypadku wystąpienia szkody  Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód.

 9. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego Właściciel ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

 10. Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli w czasie pobytu dojdzie do przekroczenia bez zgody i wiedzy właściciela deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu, właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez zwrotu poniesionych wcześniej opłat przez Klienta.

 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w czasie pobytu Klienta za niedogodności spowodowane czasowym brakiem w dostawie prądu, wody, TV przez podwykonawców. Cena usług nie obejmuje ubezpieczeń, więc Klient korzysta z usług na własne ryzyko, a właściciel nie odpowiada za kradzieże, szkody i zniszczenie majątku Klienta oraz doznane urazy podczas całego pobytu Klienta. Umowa pomiędzy Właścicielem a Klientem nie obejmuje wyżywienia, dojazdu czy też organizacji czasu pobytu Klienta.

 12. Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania urządzeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz innych urządzeń zasilanych prądem lub gazem nie będących na wyposażeniu apartamentu.

 13. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać w apartamencie bez opieki osoby dorosłej.